Opțiune de vocabular economic


Eng - merger, takeover Abundență — existența unui bun într-o cantitate mare. Eng - abundance.

Dictionar financiar

Accept — act prin care trasul unei cambii se angajează în mod expres să plătească suma înscrisului efectului la scadență. Eng - acceptance. Acceptare — act prin care un debitor recunoaște, punând semnătura sa pe un efect de comerț, o datorie față de un creditor sub forma unei sume înscrisă pe titlul respectiv, angajându-se astfel să o plătească.

opțiune de vocabular economic

Eng - acceptance, accepting. Eng - banking acceptance. Acciză — taxă de consumație sau vamală suportată de către consumatori. Forma cea mai răspândită a impozitelor indirecte. Se încasează de regulă la mărfurile de larg consum sau unele servicii. Eng - excise tax. Achiziție — act de comerț care are drept urmare luarea în posesie proprietate de către un agent economic-cumpărător a mărfurilor sau a hârtiilor de valoare, în condițiile convenite; dobândire, cumpărare a unui opțiune de vocabular economic.

Dictionar Financiar - Glosar de termeni financiari

Eng - acquisition. Acont — sumă de bani reprezentând o parte din prețul mărfurilor sau din tariful serviciilor care urmează să fie livrate, respectiv prestate și pe care cumpărătorul o plătește furnizorului cu anticipație, în momentul încheierii unei operații de vânzare-cumpărare, opțiune de vocabular economic unei lucrări sau a unui serviciu, conform înțelegerii dintre părți.

Eng - down payment. Acoperire monetară — stocul de valori certe rezervă de aur, valute forte, alte active opțiune de vocabular economic de băncile de emisiune, într-un anumit procent din suma totală a bancnotelor emise, prin care se limitează emisiunea acestora la strictul necesar, prevenind astfel inflația și deprecierea monedei, asigurând garantarea convertibilității și încrederea în bancnotele emise.

Eng - currency cover. Acord — înțelegere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice. Eng - agreement. Acord de barter — tranzacție, în care două părți stabilesc să schimbe între ele opțiune de vocabular economic de valori echivalente, conform condițiilor înscrise în contractul de shimb.

Reglementarea financiară se face prin contrapartidă de marfă, neefectuându-se transferuri de sume bănești.

opțiune de vocabular economic

Eng - barter agreement. Acord de credit sau împrumut — document financiar-bancar care reglementează cuantumul și condițiile primirii și restituirii creditelor între părțile contractante. Eng - credit agreement. Acreditiv documentar — reprezintă un angajament prin care o bancă emitentă, ordonatoareacționând la cererea și în conformitate cu instrucțiunile clientului său ordonatorul acreditivului, cumpărătorulse obligă să efectueze o plată către o terță persoană beneficiarul acreditivului, vânzătorul sau să plătească ori să accepte, ca opțiune de vocabular economic a ordinului dat de beneficiarul acreditivului, cambii care au fost trease de către beneficiar, sau să autorizeze o altă bancă să efectueze o plată către beneficiar, să accepte ori să negocieze cambii.

Din punct de vedere al exportatorului, acreditivul documentar apare ca o promisiune irevocabilă de plată din partea unei bănci, condiționată de prezentarea de către el într-un anumit termen a setului de documente care atestă expedierea mărfii. Pentru importator cumpărătoracreditivul constă dintr-o dipoziție de plată irevocabilă, în favoarea exportatorului, condiționată de prezentarea de către beneficiar la banca sa, a documentelor.

Este folosit în special în relațiile ecnomice internaționale. Eng - documentary letter of credit. Acreditiv documentar irevocabil — acreditiv care comportă angajamentul ferm al băncii care deschide un astfel de acreditiv, față de beneficiar, acest angajament nu va putea fi modificat sau anulat fără acordul tuturor părților interesate.

opțiune de vocabular economic

Eng - irrevocable letter of credit. Acreditiv documentar revocabil — acreditiv care se poate anula în orice moment, indiferent dacă are sau nu opțiune de vocabular economic termen de valabilitate.

Banca ce a deschis un acreditiv documentar revocabil poate să-l anuleze sau să-l modifice, fără să fie obligată a-l aviza pe beneficiar. Eng - revocable letter of credit. Acreditiv necomercial — acreditiv în cuprinsul căruia nu este indicat un obiect comercial anume.

În practică se întâlnește sub următoarele forme: a Scrisoare de opțiune de vocabular economic simpl[ sau circularăare ca scop punerea necondiționată la dispoziția beneficiarilor a unor sume de bani de care aceștia au nevoie într-o călătorie sau misiune în țară sau străinătate.

Se eliberează în schimbul unui comision perceput de banca emitentă. Eng uncommercial letter of credit Activ — 1 sumă ce figurează în creditul unui cont sau al unui libret de economii și reprezintă excedentul creditelor în raport cu debitele; 2 ansamblul bunurilor, mobile și imobile, ale unei societăți.

Glosar de termeni politici - Wikipedia

Eng - assets. Activ financiar — indicator financiar utilizat în sistemul bancar, în care activul este constituit din: bilete de bancă, depozite bancare la vedere și la termen, aur și devize, credite bancare, sume din împrumuturi pe opțiune de acțiune limitată lung, obligațiuni și acțiuni, prime de asigurare. Eng - financial assets. Eng - net present value method. Acționar — deținător al unei acțiuni reprezentând o fracțiune din capitalul unei societăți.

Eng - shareholder. Acțiune — hârtie de valoare negociabilă la bursă, dovedind participarea deținătorului la capitalul societății pe acțiuni care a emis titlul și pe baza căreia deținătorul primește o parte corespunzătoare din beneficiul acestei societăți sau suportă o parte din pierdere. Reprezintă o parte din capitalul societății. Acționarii nu răspund de pasivul social decât în limita aportului la capital. Eng - share.

Meniu de navigare

Adjudecare — câștigarea de către o persoană fizică sau juridică în cadrul unei licitații, ca urmare a oferiri celui mai înalt preț, a unei oferte privind livrarea de utilaje, echipamente și tehnologii, construirea unui obiectiv economic sau social, prestarea unor servicii etc. Atribuirea bunului respectiv, prin câștigarea licitației, se face pe baza unei hotărâri judecătorești. De asemenea, în cazul concesionărilor, închirierilor sau locațiilor de gestiune, transferul drepturilor de folosință se face prin adjudecare.

Eng - adjudication. Adunarea generală anuală a acționarilor — adunare anuală a acționarilor pentru aprecierea totalurilor activității anuale a societății, adoptarea direcțiilor principale ale politicii ei pentru anul următor, aprobarea conturilor și stabilirea destinației rezultatelor activității, alegerea organelor de administrare. Eng - anual meeting of shareholders. Agent — persoana fizică sau juridică care execută anumite operații în opțiune de vocabular economic și din însărcinarea altor persoane în activitatea de la bursele de mărfuri și de valori.

Eng - broker. Agent economic — indivizi, grupuri de indivizi sau organisme care constituie din punctul de vedere al fluxurilor economice centre de decizie și de acțiune elementare.

opțiune de vocabular economic

Eng - economic unit. Agenție — filială sau sucursală înființată de către o societate comercială într-o țară în care are interese de afaceri. Eng - agency. Agio — noțiune utilizată în limbajul de opțiune de vocabular economic, care arată că valoarea nominală a unui titlu de credit este mai mică decât cursul pieței valoarea reală.

opțiune de vocabular economic

Eng - agio, premium. Amanet — gaj, contract prin care un debitor predă creditorului sau posesiunea unui bun ca garanție a restituirii altui bun sau a unei sume împrumutate. În temeiul acestui contract, creditorul are dreptul să rețină bunul în posesia sa până la plata datoriei iar în caz de neplată, să se despăgubească cu preferinșă față de ceilalți creditori din prețul rezultat prin valorificarea acestui bun.

Eng - pawn. Anatocism — operație prin care se capitalizează dobânda unei sume date cu împrumut, respectiv, dobândă la dobândă. Andosant — beneficiarul unui gir, cei care beneficiază de transferul de proprietate al unui titlu și drepturile aferente pe calea andorsării.

Eng - endorsee.