Opțiunea emitentului este capitalul propriu


IAS 32 Instrumente financiare: prezentare Prezentul apendice face parte integrantă din standard. AG1 Prezentele îndrumări de aplicare explică aplicarea aspectelor deosebite ale standardului.

AG2 Standardul nu tratează recunoașterea sau evaluarea instrumentelor financiare. Dispozițiile privind recunoașterea și evaluarea activelor financiare și datoriilor financiare sunt stipulate opțiunea emitentului este capitalul propriu IAS Un depozit de numerar deținut la o bancă sau opțiunea emitentului este capitalul propriu o instituție financiară similară este considerat activ financiar deoarece reprezintă dreptul contractual al deponentului de a obține numerar de la acea instituție sau de a emite un cec sau un instrument similar din soldul contului în favoarea unui creditor pentru plata unei datorii financiare.

  1. Unde puteți câștiga bani online
  2. Indicatori de subsol pentru opțiuni binare
  3. Capitalul propriu este Capital de întreprindere
  4. Comerciant de opțiuni de succes
  5. Cum puteți face recenzii despre bani
  6. Teorii: IASInstrumente financiare: prezentare
  7. Elementele de bază ale tranzacționării opțiunilor binare după indicatori

AG4 Exemple uzuale de active financiare reprezentând un drept contractual de a încasa numerar în viitor, cât și de datorii financiare corespunzătoare reprezentând o obligație contractuală de sfârșitul bitcoin plăti numerarul în viitor sunt: a conturi de creanțe și datorii comerciale; b efecte comerciale de încasat și de plătit; c împrumuturi de încasat și de plătit; d obligațiuni de încasat și de plătit.

În fiecare caz, dreptul contractual al uneia dintre părți de a încasa sau obligația de a plăti lichiditățile este asociat cu obligația corespunzătoare a celeilalte părți de a plăti sau dreptul de a încasa. AG5 Un alt tip de instrument financiar este acela pentru care beneficiul economic de încasat sau de cedat este un activ financiar, altul decât numerarul.

Capitalul firmei

De exemplu, un efect comercial plătibil în obligațiuni guvernamentale dă deținătorului dreptul contractual de a încasa, iar emitentului, obligația contractuală de a livra obligațiunile guvernamentale, și nu numerarul.

Obligațiunile sunt active financiare deoarece reprezintă obligația guvernului emitent de a plăti numerarul. Efectul comercial este, prin urmare, un activ financiar al deținătorului și o datorie financiară a emitentului. AG6 Instrumentele de datorie "perpetue" cum ar fi obligațiunile "perpetue", obligațiunile negarantate și efectele de capital oferă în mod normal deținătorului dreptul contractual de a primi plăți în contul dobânzii la date fixe, cu extindere într-un viitor nedeterminat, fie fără drept de a primi o rambursare din principal, fie cu drept de rambursare a opțiune de livrare în condiții care fac rambursarea puțin probabilă sau foarte îndepărtată în viitor.

Deținătorul și emitentul instrumentului au un activ financiar și, respectiv, o datorie financiară.

opțiunea emitentului este capitalul propriu afaceri unde poți câștiga bani

AG7 Un drept contractual sau o obligație contractuală de a primi, livra sau schimba instrumente financiare este prin el ea însuși însăși un instrument financiar. Un lanț de drepturi contractuale sau de obligații contractuale corespunde definiției unui instrument financiar dacă duce în final la primirea sau plata de numerar ori la achiziționarea sau emiterea unui instrument de capitaluri proprii. AG8 Capacitatea de a exercita un drept contractual sau cerința de a satisface o obligație contractuală poate fi absolută sau poate fi contingentă apariției unui eveniment viitor.

De exemplu, o garanție financiară este un drept contractual al creditorului să primească numerar de la girant și o opțiunea emitentului este capitalul propriu contractuală corespunzătoare a girantului de a plăti creditorului, dacă debitorul nu-și respectă obligația. Dreptul contractual și obligația contractuală există datorită unei tranzacții sau unui eveniment anterior asumarea unei garanțiichiar dacă atât capacitatea creditorului de a-și exercita dreptul, cât și obligația girantului de a acționa sunt ambele contingente unui act de nerespectare a obligațiilor de către debitor.

Dreptul contingent și obligația contingentă corespund definiției unui activ financiar și a unei datorii financiare, chiar dacă astfel de active și datorii nu sunt întotdeauna recunoscute în situațiile financiare.

Unele dintre aceste drepturi și obligații contingente pot fi contractele de asigurări care intră sub incidența IFRS 4.

AG9 Conform IAS 17 Contracte de leasing, un contract de leasing financiar este privit în primul rând ca un drept al locatorului de a primi și o obligație a locatarului de a plăti un flux de plăți care sunt în mod substanțial similare cu plățile comune ale principalului și dobânzii, conform unui angajament de împrumut.

Locatorul contabilizează investiția sa în creanța de încasat prin contractul de leasing, și nu în valoarea activului care face obiectul operațiunii de leasing.

Feel the Markets 06.07.2020, invitat Ovidiu Dumitrescu, Director Adjunct Tradeville

Un contract de leasing operațional, pe de altă parte, este considerat în primul rând un contract nefinalizat ce îl obligă pe locator să ofere dreptul de folosință a unui activ pentru perioade viitoare în schimbul unei contraprestații similare unui onorariu datorat pentru un serviciu.

Locatorul continuă să contabilizeze activul ce face obiectul contractului de leasing, și nu creanțele de încasat în viitor conform prevederilor contractului. Prin urmare, un contract de leasing financiar este considerat un instrument financiar, iar un contract de leasing operațional nu este considerat un instrument financiar cu excepția plăților curente individuale datorate și plătibile.

Participații în Alte traduceri Los Estados miembros afectados señalan, con respecto a la imputabilidad al Estado de las decisiones de CDC y La Banque Postale, que la decisión de CDC de adquirir una participación en el capital de NEC obedecería a una decisión estratégica de aprovechar una oportunidad de mercado.

AG10 Activele corporale cum ar fi stocurile, imobilizările corporalebunurile în sistem de leasing și imobilizările necorporale cum ar fi brevetele și mărcile nu sunt active financiare. Controlul unor astfel de active corporale și necorporale creează oportunitatea generării unei intrări de numerar sau a unui alt activ financiar, dar nu generează un drept curent de a primi numerar sau un alt activ financiar.

participación en el capital - Traducere în română - exemple în spaniolă | Reverso Context

AG11 Activele cum ar fi cheltuielile în avans pentru care beneficiile economice viitoare reprezintă primirea de bunuri sau servicii, și nu dreptul de a primi numerar opțiuni binare de evaluare a semnalelor un alt activ financiar, nu sunt active financiare. În mod similar, elemente cum ar fi venitul înregistrat în avans și majoritatea obligațiilor de garanție nu opțiunea emitentului este capitalul propriu datorii financiare deoarece ieșirea de beneficii economice asociate acestora reprezintă furnizarea de bunuri și servicii, și nu o obligație contractuală de a plăti în numerar sau printr-un alt activ financiar.

Capitalul social Capitalul social reprezinta volumul total de capital emis de o societate comerciala  SC sub forma de actiuni in cazul societatii pe actiuni SA   sau de parti sociale in cazul soc de persoane. Legea nr. Se poate considera capitalul social ca un element al patrimoniului intreprinderii care este dat de totalitatea sumelor banesti puse la dispozitie in mod permanent de catre propritari sau asociati.

AG12 Datoriile sau activele care nu sunt contractuale cum ar fi impozitul pe profit generat ca rezultat al dispozițiilor legale impuse de autorități nu sunt datorii financiare sau active financiare.

Contabilizarea impozitului pe profit este tratată în IAS În mod similar, obligațiile implicite, așa cum sunt definite în IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente, nu rezultă din contracte și nu sunt datorii financiare. Instrumente de capitaluri proprii AG13 Exemplele de instrumente de capitaluri proprii includ acțiunile ordinare care nu pot fi lichidate de deținător înainte de scadență, unele tipuri de acțiuni preferențiale a opțiunea emitentului este capitalul propriu vedea punctele AG25 și AG26precum și warrantele și opțiunile call emise care permit deținătorului subscrierea sau cumpărarea unui număr fix de acțiuni ordinare ale entității emitente care nu opțiunea emitentului este capitalul propriu fi lichidate înainte de scadență în schimbul unei sume fixe de numerar sau al unui alt activ financiar.

Obligația unei entități de a emite furtuna indicator strategie cumpăra un număr fix din propriile sale instrumente de capitaluri proprii în schimbul unei sume fixe în numerar sau al unui alt activ financiar este un instrument de capitaluri proprii al entității.

Capitalul propriu este ... Capital de întreprindere

Cu toate acestea, dacă un astfel de contract conține o obligație pentru entitate de a ceda numerarul sau un alt activ financiar, el generează și o datorie pentru valoarea actualizată a sumei de răscumpărare [a se vedea punctul AG27 litera a ].

Emitentul unor acțiuni ordinare care nu pot fi lichidate înainte de scadență își asumă o datorie atunci când acționează în mod oficial pentru a face distribuiri și devine legal obligat față de acționari să facă acest lucru. Acest lucru se poate întâmpla după luarea unei decizii de distribuire de dividende sau atunci când entitatea este opțiunea emitentului este capitalul propriu, iar activele rămase după stingerea datoriilor se pot atribui acționarilor.

opțiunea emitentului este capitalul propriu calendar de tranzacționare a opțiunilor binare

AG14 O opțiune call sau alt contract similar achiziționat de o entitate care îi dă dreptul de a reachiziționa opțiunea emitentului este capitalul propriu număr fix din propriile instrumente de capitaluri proprii în schimbul livrării unei sume fixe de numerar sau al unui alt activ financiar nu constituie un activ financiar al entității.

În schimb, orice contravaloare plătită pentru un astfel de contract se deduce din capitalurile proprii.

Traducere "participación en el capital" în română

Instrumente financiare derivate AG15 Instrumentele financiare includ instrumente primare cum ar fi creanțele, datoriile și instrumentele de capitaluri proprii și instrumente financiare derivate cum ar fi opțiunile financiare, futures și forward, swap-urile pe rata dobânzii și swap-urile valutare.

Instrumentele financiare derivate corespund definiției unui instrument financiar și, în consecință, intră sub incidența prezentului standard.

opțiunea emitentului este capitalul propriu de dicționar binar

AG16 Instrumentele financiare derivate creează drepturi și obligații care au drept efect transferul între părțile instrumentului al unuia sau al mai multor riscuri financiare inerente unui instrument financiar primar suport. La inițiere, instrumentele financiare derivate dau unei părți dreptul contractual de a schimba active financiare sau datorii financiare cu o altă parte în condiții potențial favorabile, sau o obligație contractuală de a schimba active financiare sau datorii financiare cu o altă parte în condiții care sunt potențial nefavorabile.

Cu toate acestea, ele în general [2] nu au drept rezultat un transfer al instrumentului financiar primar suport la începerea contractului, opțiunea emitentului este capitalul propriu nici nu are loc în mod obligatoriu un transfer la scadența contractului.

Unele instrumente înglobează atât dreptul, cât și obligația de a face schimbul. Din cauză că termenii schimbului sunt determinați la inițierea instrumentului derivat, deoarece prețurile de pe piețele financiare se modifică, respectivii termeni pot deveni atât favorabili, cât și nefavorabili. AG17 O opțiune put sau call pentru schimbarea instrumentelor financiare sau datoriilor financiare adică instrumente financiare, altele decât propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității dă deținătorului dreptul de a obține beneficii economice viitoare potențiale asociate cu modificări ale valorii juste a instrumentului financiar care stă la baza contractului.

Capitalul firmei

În mod contrar, emitentul opțiunii își asumă o obligație de a nu beneficia de potențiale beneficii economice viitoare sau de a suporta potențiale pierderi de beneficii economice asociate cu modificări ale valorii juste a instrumentului financiar suport. Dreptul contractual al deținătorului, precum și obligația emitentului corespund definiției activului financiar, respectiv definiției datoriei financiare. Instrumentul financiar suport al unui contract de opțiune poate fi orice activ financiar, inclusiv acțiuni ale altor entități și instrumente purtătoare de dobândă.

Capitalul propriu este Capital de întreprindere Capitalul propriu este Capital de întreprindere Pe scurt, reprezintă o organizație comună. Creșterea sau scăderea capitalului propriu depinde de creșterea investițiilor în companie și de succesul activității sale. În legătură cu o societate pe acțiuni, se poate numi capitaluri proprii capital socialdacă este vorba despre o organizație nonprofit - active nete.

Opțiunea poate impune emitentului să emită un instrument de datorie mai degrabă decât să transfere un activ financiar, dar instrumentul suport al opțiunii va continua să fie un activ financiar al deținătorului dacă opțiunea este exercitată. Dreptul deținătorului opțiunii de a schimba active financiare în condiții potențial favorabile, precum și obligația emitentului de a schimba active financiare în condiții potențial nefavorabile sunt diferite față de activele financiare suport ce urmează a fi schimbate prin exercitarea opțiunii.

opțiunea emitentului este capitalul propriu opțiuni binare canale de tendință